Programın Kapsamı

Havacılık sektörüne yönelik yukarıda belirtilen üç disiplini esas almaktadır. Bunlar yukarıda belirtilen havacılık teknolojisi ve mühendisliği, profesyonel pilotluk ile havacılık yönetimi disiplinleridir. Kabul edilen öğrenciler havacılığa yönelik ortak derslerin yanı sıra bu üç disiplinden birine ait zorunlu veseçmeli dersleri alarak programı tamamlarlar. Programa lisnas programındaki havacılık mühendisliği, profesyonel pilotluk ve havacılık yönetimi anabilim dalları ortak olarak katılım sağlar.

Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler listesi altta bulunmaktadır.

(i) Yüksek Lisans Programının Esasları:
Yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Yüksek Lisans programını tamamlayabilmek için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması zorunludur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden olabilir. Ayrıca anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(ii) Yüksek Lisans Eğitiminde Süre:
Yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç, en çok altı yarıyıldır. Tez çalışmalarına üçüncü yarıyılda başlayan öğrenci, yüksek lisans programını daha önce de tamamlayabilir. Kredili derslerini ve seminerini ilk 3 yarıyıl içinde başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını altı yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(iii) Tez Danışmanı Atanması:
Yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı, Anabilim Dalındaki öğretim üyeleri, başka Anabilim Dalı ya da başka yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı Enstitü Anabilim Dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Danışman, tez projesinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak iki kredilik “Uzmanlık Alanı Dersi” adlı bir dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Danışmanın başka kurumdan olması veya başka kuruma gitmesi danışman değişikliği yapılmıyorsa anabilim dalı başkanlığı tarafından kurumdan bir eş danışman önerilerek enstitü tarafından atanır.

(iv) Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması:
Yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini Enstitü Kurulu tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Anabilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması halinde, varsa, ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

(v) Yüksek Lisans Diploması
Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını ve CD ve benzeri dijital ortamdaki bir nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir. Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa, meslek unvanı yazılır.

(vi) Bilimsel Hazırlık Programı:
Yüksek lisans ve doktora programlarında, değerlendirme jürisinin kararı doğrultusunda, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:

  • Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,
  • Lisans derecesini Girne Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Müdürlüğü onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için Enstitü Lisansüstü yönetmeliği uygulanır. Bilimsel Hazırlık Programını başarı ile tamamlayabilmek için alınan ders notlarının, lisansüstü ders başarı notuna eşit veya daha yüksek olması gerekir.