Başvuruların Değerlendirilmesi

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde Anabilim Dalının hazırlamış olduğu yazılı sınav ve mülakat sonucu, ALES veya eşder puanı ve lisans not ortalaması değerlendirilir. Değerlendirmede ALES veya eşdeğer puanının %50’si, yazılı sınav ve mülakat sonucunun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si dikkate alınarak Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 55 (elli beş) standart puan alanlar arasında sıralama yapılır. Bu sıralama sonucu belirlenen kontenjan kadar yedek aday puanlama sırasına göre belirlenebilir. Mülakatta öğrencinin başvuruda sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyon dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

Yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından Enstitü Yönetim Kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları değerlendirmeye tabi tutarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların Yüksek Lisans programa kabul edilebileceğini Enstitüye bildirir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Jüri aday öğrencilerin değerlendirmesini yaparken aşağıdaki kriteri dikkate alacaktır:

Başvuru için belirlenen belgeleri (diploma, transcript, ALES belgesi, vb) eksiksiz olarak teslim edip etmediği,

Teslim edilen belgelere göre, ilanda beyan edilmiş olan koşulları (ALES puanı, İngilizce yeterlilik seviyesi, lisans mezuniyeti not ortalaması, vb) sağlayıp sağlayamadığı,

Başvuru tarihine kadar aldığı eğitimlerin açılan program için uygun olup olmadığı, bu bağlamda “bilimsel hazırlık programına” ihtiyaç duyup duymayacağı,

Öğrencinin bilimsel çalışma yapmak konusunda gerekli istek seviyesinde olup olmadığı.