Ders Tanımları

Temel Dersler:

Genel Turizm(THM501)
Turizm bilimine giriş konularının verileceği bu derste öğrencinin turizm terminolojisini anlama ve kavramasına, bu bilim dalının yer aldığı ulusal ve uluslar arası ilişkileri hem mikro hem de makro açıdan anlamasına yardımcı olmaktır.

Araştırma Yöntemleri(THM516)
Gerek bilimsel bilgi üretimi ve gerekse de üretilen bilgilerden faydalanmayı kolaylaştırmak amacıyla öğrencilere bilimsel yöntem hakkında bilgi vermektir.

Turizm Planlaması ve Politikası(THM514)
Bu ders öğrencilere planlama bilgisi ve planlama tekniklerini / yöntemlerini öğretmeyi amaçlamakla birlikte, kamu ve özel sektörun rolü; Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve bunların etkilerini ele almaktadır.

Seminer(THM500)
Seminer, öğrencileri araştırma becerileri konusunda ileri düzeyde bilgi ile donatmak için tasarlanmıştır. Öğrencilerden yüksek kaliteli dergilerde yayınlanan makaleleri okumaları ve özetlemeleri istenecektir. Öğrencilerden ayrıca bir araştırma yazmaları da istenecektir.

Seçmeli Dersler:

Turizm Ekonomisi(THM510)
İktisadi faaliyetler ve ödemeler dengesi, istihdam, milli gelir vb. ekonomik göstergeler içerisinde önemli yeri olan turizmin ekonomik boyutlarıyla öğrencilere aktarılmasını hedeflemektedir.

Turizm Pazarlaması (THM511)
Bu dersin amacı küreselleşen dünyada sürekli değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek mal ve hizmet üretiminde yaşamsal öneme sahip veriler sağlayan pazarlama bilimini turizm sektörünün karakteristik özelliklerini dikkate alarak öğrencilere çalışma hayatında gerekli olacak bilgiyi verebilmektir.

Alternatif Turizm (THM512)
Deniz-Güneş-Kum turizmi dışında pek çok alternatif turizm çeşidi bakımından oldukça zengin olan turizmin bu konuda yapılan araştırmalarla birlikte, akademik çalışmalar yaparak, öğrenci ve sektör yöneticilerine bu konuda eğitmektir.

Konaklama İşletmeciliği (THM513)
Turizm sektörünün üç ana unsurundan birini oluşturan konaklama işletmelerini lisansüstü düzeyinde derinlemesine bilgilendirilmesi ve bu alandaki konuların araştırılmasını sağlamaktır.

Yiyecek İçecek Yönetimi (THM515)
Turizmin vazgeçilmez bir unsuru olarak ulaştırma ve ulaştırma işletmeleri ile turistik taşımacılıkta yoğun olarak kullanılan havayolu işletmeciliği hakkında öğrencilerin yeterli hale getirilmesidir.

Turizm Ulaştırması (THM517)
Turizmin vazgeçilmez bir unsuru olarak ulaştırma ve ulaştırma işletmeleri ile turistik taşımacılıkta yoğun olarak kullanılan havayolu işletmeciliği hakkında öğrencilerin yeterli hale getirilmesidir.

Turizm Yatırım Projeleri Değerlendirmesi (THM518)
Dersin amacı, öğrencilere fizibilite çalışmalarının hazırlanışını ve yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan teknikleri, turizm endüstrisinde uygulandığı şekilde öğretmektir.

Turism Promosyon Stratejileri (THM558)
Bu ders, turizmi teşvik etmenin başlıca zorluklarını, turizm kampanyalarının hedef kitlelerini tanımlamanın yanı sıra hangi reklamcılık yöntemlerinin turizm için en uygun metodların neler olduğunu açıklar. Turizm endüstrisinde başarılı bir pazarlama stratejisi geliştirmede kullanılabilecek kaynaklar ve değişkenlerle birlikte pazar araştırması, reklam ve tanıtım, satış tekniklerini ele alır.

Sürdürülebilir Turizm (THM535)
Bu dersin amacı öğrencilere, turizm gelişiminin ulusal ve uluslararası düzeyde olumsuz sosyal, politik ve ekonomik sonuçlarını en aza indirgeme yöntemlerini ele almakla birlikte, planlama ve paydaş teorisi yoluyla daha olumlu etkiler yaratmak için politika yaklaşımlar hakkında bilgi vermektir.

Özel İlgi Turizmi (THM519)
Bu ders, ağırlıklı olarak bireysel tercihlere ve çeşitli yaşam stillerine dayanan yeni ortaya koyulan kırsal turizm, kültür turizmi, miras turizmi, eğitim turizmi, sağlık turizmi gibi özel ilgi turizm alanlarını incelemeeyi hedeflemektedir.